Deutsch Türkçe Bosanski English Español

O nama 

  • Udruženje
  • Misija
  • Upravni odbor
  • Savjetodavni odbor


Udruženje „RAHMA - muslimanski centar za ženu i porodicu“ je osnovano u maju 2014 u Frankfurtu kao neprofitabilna i općekorisna organizacija. Osnivači Udruženja su mlade žene, muslimanke koje profesionalno djeluju u različitim akademskim i stručnim oblastima. Ideja o osnivanju asocijacije proizišla je iz osjećaja odgovornosti prema društvu u kome živimo ali i obaveze prema Islamu kao religiji koja je zajednička svim članovima udruženja. Sam naziv udruženja „RAHMA“ izabran je kao simbol „milosti“ (što je značenje riječi na aparskom) s ciljem da se ukaže da udruženje pruža podršku i razumjevanje ugroženima, a što i jeste jedna od misija koju svaki musliman u svome životu ima. Stoga je RAHMA e.V. asocijacija koja nudi usluge savjetovanja i pomoći ženama i djevojkama koje prolaze kroz teške, krizne i konfliktne situacije.


"Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo"

Art. 1 Abs. 1 GG

"I mi smo doista sinove Ademove odlikovali (dali im dostojanstveno / čast"

Kur’an, sura 17, ajet 70

Imajući u vidu principe zagarantovanih ljudskih prava na dostojanstvo, asocijacija RAHMA e.V. se protivi svakom obliku pojedinačne, institucionalne i društvene represije i / ili diskriminacije žena i djevojaka. Naš dugoročni cilj je pomoći ugroženim djevojkama i ženama da postanu dovoljno jake nastaviti dostojanstven život i prevazići krizu koja ih je zadesila. Naš tim, kompetenetnih djevojaka i žena, nudi ugroženim djevojkama i ženama savjete, podršku i pratnju u kriznim situacijama.

Mi smo savjetovalište za djevojke i žene koje nudi širok spektar savjeta, podrške, usmjeravanje i zaštite u hitnim, kriznim i konfliktnim situacijama. Mi uzimamo u obzir kulturološke, etničke i vjerske specifičnosti djevojaka i žena koje nam se obrate. U isto vrijeme želimo ojačati njihovu individualnost i ohrabriti ih da razviju svoju ličnost i da čak i iz kriznih situacija uče kako ojačati svoj karakter i razviti svoje vlastite perspektive.

Naše usluge nudimo u sljedećim oblicima:

  • savjetovanje, podrška i pomoć u konfliktnim i kriznim situacijama, posebno u slučajevima fizičkog, seksualnog, psihološkog nasilja,

  • podrška u borbi protiv diskriminacije i predrasuda kroz koje prolaze žene zbog svoje vjere, rase, etničke pripadnosti, bračnog statusa, dobi, invaliditeta ili drugih faktora,

  • podrška u izgradnji vlastitog samopuzdanja i vještina s ciljem aktivne borbe protiv diskriminacije u vlastitoj porodici i u društvu u cjelini,

  • promocija i zaštita bračnog života i porodičnih vrijednosti.

  • U cilju postizanja gore navedenih ciljeva, udruženje djeluje javno kao dio društvenog okruženja i u saradnji sa muslimanskim zajednicama u Njemačkoj.


U upravnom odboru udruženja su isključivo muslimanke sa različitim akademskim zvanjima. Rad upravnog odbora je volonterski.

Trenutno je predsjednica odbora jedna nastavnica, a njena zamjenica je diplomirani pedagog, apotekarka je blagajnik, a diplomirana pravnica je član odbora, i one su kao tim odgovorane za rad udruženja. Veliki broj članova i volontera pomaže rad upravnog odbora.


Savjetodavni odbor je po statutu RAHMA e.V. još jedan organ udruženja. Savjetodavni odbor podržava i savjetuje upravni odbor po pitanju svih oblika djelovanja i strateškom razvoju udruženja. Za razliku od upravnog odbora u savjetodavni odbor mogu biti uključeni i muški članovi udruženja, ali najmanje polovinu članova treba da sačinjavaju žene.

Trenutno dva psihologa i jedan advokat čine savjetodavni odbor.