Deutsch Türkçe Bosanski English Español

Hizmetlerimiz

Ana hedef kitlemiz

Hizmetlerimiz özellikle Müslüman kɪzlara, kadɪnlara ve ailelerine yöneliktir. Onlara yardɪmlașarak ve fikir alɪșverișinde bulunarak destek olmaktayɪz. Ayrıca elbette zor durumda olup yardɪma muhtaç olan diǧer kadɪnlara da aynɪ yardɪm ve desteǧi sunmaktayız.

Danɪșma ve Yardɪmlașma

Sizlere telefonda veya randevu şartɪyla yerimizde, derdinizi anlatabileceǧiniz ve danɪşmanlarɪmɪzla birlikte özel durumunuzu paylaşabileceǧiniz ve de çözüm yolu arɪyabileceǧiniz ücretsiz bir hizmet sunmaktayɪz. Danɪșman ekibimiz bir psikoterapist ve avukatdan yönetildiği için danɪșmanlarɪmɪzɪn sɪr saklama yükümlülüǧü bulunuyor. Bundan dolayı görüșmelerin içeriǧi gizli kalacaktɪr.
Bize telefonla ve diğer yollardan nasıl ulaşabileceğinizi iletișim kısmından detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

Ișimizdeki Merkezi Hususlar

Biz Müslüman kɪzlar ve kadɪnların zor, acil, kavga ve krɪz durumlarɪnda yanındayız. Bunun kapsamına örneğin aşağıdakiler girmektedir:
• Evlilikte șiddet
• Ayrɪlɪk ve boșanma sorunlarɪ
• Velayet sorunlarɪ
• Aile sorunlarɪ
    ➢ Eșler arasɪnda
    ➢ Kɪz ve ebeveynler arasɪnda
• Resmi dairelerle sorunlar (mesela Gençlik Dairesi)
• Tek bașına çocuk büyüten annelerin sorunlarɪ
• Aile ve yetiștirme sorunlarɪnda
• Eș seçmede olușan çatișmalar
• Ayrɪmcɪlɪk ve dɪșlanma (mesela bașörtüsünden dolayɪ)
➢ Okulda
➢ Mesleki eǧitim yeri veya ișyerinde

Uzmanlɪk alanlarɪmɪz:

Rahma Kurulușu farklɪ alanlarda uzmanlɪk yapan bir ekipten olușmaktadɪr. Ekipte psikologlar, sosyaleǧitimciler, hukukcular, ilahiyatcɪlar ve birçok farklɪ alanlarda görevli kișiler bulunmaktadɪr. Sizlere her tür desteǧi gösterebilmek ve yanɪnɪzda olabilmek için, farklɪ alanlarda geniș kapsamlɪ bir danıșmanlɪk sunmaktayɪz:

• Sosyalpedagoji
• Psikoloji
• Hukuk
• İlahiyat

Lisanlar

RAHMA ekibinde farklɪ lisana hakim olan gönüllülerimiz var. Danıșmanlɪk șu anda birçok farklɪ dillerde yapɪlabilmektedir:
• Almanca
• Arapça
• Türkçe
• Afganca (Darice/Farsça)
• Boşnakca
• Tamazigt (Kuzey Fas Berbecesi)
• Kürtçe
• Fransɪzca
• Ingilizce
• Endonezce